“Îmbunătăţirea capacităţii Ministerului Transporturilor pentru managementul proiectelor de parteneriat public-privat (PPP) - cod SMIS 39251’’

 Ministerul Transporturilor (prin Direcţia Generală Strategie şi Management) implementează proiectul
“Îmbunătăţi­rea capacităţii Ministerului Transporturilor pentru ma­nagementul proiectelor de parteneriat public-privat (PPP)” – cod SMIS 39251.

Prin acest proiect, se urmăreşte crearea capacităţii Minis­terului Transporturilor de a derula proiecte în domeniul transporturilor în parteneriat cu instituţii private.

Obiec­tivul general al proiectului este eficientizarea manage­mentului în ceea ce priveşte proiectele de parteneriat pu­blic-privat/concesiune.

Ministerul Transporturilor stabileşte politica în domeniul transporturilor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rol de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport.

Ministerul Transporturilor, precum şi com­paniile din subordinea sau sub autoritatea sa, nu au implementat pană la ora actuală proiecte de investiţii publice în regim de parteneriat public – privat / concesiune de lucrări publice în vederea realizării infrastruc­turii de transport în România.

Capacitatea administrativă a Ministerului Trans­porturilor, precum şi a unităţilor din subordinea sau sub autoritatea sa nu este relaţionată cu ex­perienţe practice de implementare cu succes a unor proiecte de investiţii publice. Ca urmare, s-au formulat o serie de recomandări necesare pregătirii, atribuirii şi implementării acestui tip de proiecte.

Astfel, prin intermediul acestui proiect, atât Ministerul Transporturilor, cât şi unităţile din subordinea şi autorita­tea sa vor dobândi experienţa şi abilităţile necesare pentru a demara şi implementa cu succes proiecte de parteneriat public-privat/concesiune în sectorul transporturilor.

Astfel, se au în vedere următoarele obiective specifice:

  • o mai bună planificare a activităţilor avute în vedere în procesul de atribuire a contractelor PPP/concesiune con­curând la obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative de a crea o admi­nistraţie mai eficientă şi eficace prin elaborarea unor pro­ceduri şi metodologii care vor duce la simplificarea proce­sului administrativ;
  • reducerea costurilor administrative pe termen lung prin derularea unor proiecte PPP/concesiune ce vor fi bine fun­damentate şi transparente;
  • creşterea cooperării şi dialogului între instituţiile publice şi partenerii privaţi în condiţii de transparenţă;
  • îmbunătăţirea planificării şi coerenţei la nivel insti­tuţional;
  • instruirea şi formarea specialiştilor
  • implementarea şi adoptarea unor bune practici în acest domeniu.